Κατά την εκτέλεση του κατασκευαστικού έργου ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν στη Διοίκηση Έργου (Project Management) . Το κόστος της διοίκησης έργου ενσωματώνεται στην τιμή της κατασκευής και δεν αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη παροχή υπηρεσίας.

Οι ενέργειες της διαχείρησης αποτελούν :

◎  Στον χρονικό προγραμματισμό

◎  Στην εκπόνηση διαγραμμάτων

◎  Στον εντοπισμό των κρίσιμων διαδρομών εκτέλεσης του έργου

◎  Στη διαχείρηση μέσων και προσωπικού

◎  Στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού

Οι ενέργειες αυτές εμπεριέχουν συχνά και δράσεις που αφορούν ανάλογα με την περίπτωση, διαδικασίες λήψης οικοδομικών αδειών, αδειών λειτουργίας, αλλά και εγκρίσεις μελετών (π.χ. περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυκλοφοριακών επιπτώσεων, πυρασφάλειας κ.λ.π.) από τις σχετικές υπηρεσίες. Παράλληλα οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο κόστους και χρόνου από το στάδιο εκπόνησης των μελετών έως την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Οι απαιτήσεις που παρουσιάσθηκαν τα τελευταία χρόνια για οργανωμένη παρακολούθηση και διοίκηση των τεχνικών έργων οδήγησαν την Διοίκηση της εταιρίας στη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής ώστε να είναι σε θέση σήμερα να αντιμετωπήσει σε επίπεδο project management και κατασκευής τα πλέον πολύπλοκα τεχνικά έργα.

 

Η ΑΣΤΡΟΚΑΤ έχει συγκροτήσει ένα σύστημα κοστολογικής αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων, το οποίο αρχίζει με την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς (προκοστολόγηση) και ολοκληρώνεται με την απολογιστική αποτίμηση του έργου.

Το σύστημα αυτό προβλέπει κωδικοποίηση των έργων και καθορισμό κέντρων κόστους με αντίστοιχο επιμερισμό αυτών σε κόστος υλικών και κόστος εργασίας. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονες λογισμικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα να έχει την δυνατότητα στενής παρακολούθησης της εξέλιξης του κόστους κάθε έργου και λήψης των αναγκαίων διορθωτικών προληπτικών ενεργειών.